Cyngor a Chymorth

3079ppp_ea78eaa8368f008

Sesiynau Gwybodaeth Heneiddio’n Dda

Os ydych chi’n 50 oed neu’n hŷn, gall Gwasanaeth Cymorth Lles Caerdydd roi gwybodaeth i chi gadw’n iach ac yn annibynnol wrth i chi heneiddio.

Mae’n cynnal sesiynau galw heibio wythnosol am ddim lle gallwch ddod o hyd i gyngor ar:

 • Lles
 • gweithgareddau hamdden
 • trafnidiaeth
 • help yn eich cartref
 • gwasanaethau’r cyngor
 • cyngor ariannol
 • gwasanaethau eraill

Cymorth Cyflogaeth

Mae ymgyrch gan y llywodraeth wedi’i lansio i helpu’r rhai 50+ oed sy’n ddi-waith i ail-ymuno â’r farchnad swyddi.  Mae Pencampwyr 50+ ymrwymedig yn gweithio’n uniongyrchol gyda Chanolfannau Byd Gwaith a chyflogwyr i gael gwared ar rwystrau sy’n cadw gweithwyr hŷn allan o’r farchnad swyddi. Mae’r Pencampwyr yn cynorthwyo Hyfforddwyr Gwaith i newid agweddau cyflogwyr ynglŷn â llogi pobl dros 50 oed, yn ogystal â paru ceiswyr gwaith gyda chyfleoedd sy’n addas i’w sgiliau.

Mae gwasanaeth MOT Canol Oed y Ganolfan Byd Gwaith wedi’i gyflwyno sy’n cefnogi pobl i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Mae MOT canol oed yn ffordd wych i’ch helpu i bwyso a mesur eich opsiynau. Beth bynnag fo’ch sefyllfa, mae’n bwysig cynllunio ar gyfer eich bywyd hwyrach a meddwl am eich iechyd, eich gwaith a’ch arian.

Os ydych chi’n berson hŷn sy’n derbyn Credyd Cynhwysol ar hyn o bryd ac yn gobeithio ail-ymuno â’r farchnad swyddi, siaradwch â’ch Hyfforddwr Gwaith yn eich apwyntiad nesaf neu anfonwch neges trwy eich cyfnodolyn Credyd Cynhwysol.

Senior-Learning-Computer
woman on the phone

Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith

Mae’r Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith yn wasanaeth cymorth cyflogaeth cynhwysfawr i bobl sy’n chwilio am waith.   Mae cymorth wyneb yn wyneb ar gael mewn Hybiau, Hosteli, Ysgolion, lleoliadau cymunedol ac ar-lein trwy’r wefan/gwesgwrs.

Mae’r cymorth sydd ar gael yn amrywio o sesiynau Clwb Swyddi sy’n cynnig cymorth anodd ysgafn, i fentora mwy dwys i’r rhai sydd â rhwystrau cymhleth i gyflogaeth neu sy’n awyddus i ennill sgiliau i ddod o hyd i waith.

Mae yna hefyd Dîm Digidol Cymunedol a Thîm Dysgu Oedolion sy’n darparu hyfforddiant sgiliau gwaith achrededig i gefnogi pobl i fanteisio ar gyfleoedd cyflogaeth ar draws ystod eang o sectorau.  Mae Gwaith Caerdydd hefyd yn rhan o’r tîm sy’n darparu llwybr gwych i bobl sy’n cael eu cefnogi gan Wasanaeth Cyngor i Mewn i Waith, i gyflogaeth gyda Chyngor Caerdydd.  Mae cyfleoedd gwirfoddoli hefyd gyda’r gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith i ddatblygu eich sgiliau mewn amgylchedd ymarferol.

MoneyHelper

Mae MoneyHelper  yn wasanaeth am ddim a ddarperir gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau sy’n dwyn ynghyd â thri darparwr canllawiau ariannol a gefnogir gan y llywodraeth: Y Gwasanaeth Cyngor Ariannol, Y Gwasanaeth Cyngor ar Bensiynau a Pension Wise.

Mae MoneyHelper yn helpu i wneud eich dewisiadau arian a phensiwn yn gliriach trwy dorri trwy’r cymhlethdod, esbonio’r hyn y mae angen i chi ei wneud a sut y gallwch ei wneud. Maent yn darparu arweiniad diduedd.

Mae hyn yn ei gwneud hi’n haws ac yn gyflymach dod o hyd i’r cymorth cywir.

Ewch i MoneyHelper am help gyda phensiynau ac ymddeol, budd-daliadau ymddeol, cynllunio cyllideb a chymorth ariannol ac arweiniad arall.

Pot of money on a table.
A man using a cash machine.

Cyngor Ariannol

Gall delio â materion ariannol beri dryswch, ond os nad ydych yn deall sut mae pethau fel credyd neu forgeisi’n gweithio, gallech fod ar eich colled yn ariannol neu’ch cael eich i ddyled.

Os ydych yn cael trafferth rheoli eich arian, gall yr Hyb Cyngor Ariannol gynnig help a chefnogaeth mewn nifer o feysydd fel cyllidebu, gwneud y gorau o incwm a rheoli dyledion.

Maent yn cynnig cyngor ar ystod eang o faterion ariannol gan gynnwys treth gyngor, credyd pensiwn, lwfans gweini a chymorth costau byw.

DEWIS

Mae Dewis Cymru yn gyfeiriadur ar-lein sy’n caniatáu i drigolion yng Nghaerdydd gael gafael ar wybodaeth am wasanaethau mewn meysydd fel iechyd, gofal, budd-daliadau, rheoli arian, clybiau, gweithgareddau a chymorth i deuluoedd.

Gyda mwy na 1,500 o adnoddau llesiant eisoes wedi’u cofrestru gyda Dewis Cymru, fe’i cynlluniwyd i helpu preswylwyr i ganfod yr hyn sydd ei angen arnynt heb fynd at weithiwr proffesiynol neu alw am help.

Ariennir Dewis Cymru gan awdurdodau lleol ledled Cymru, ac mae pobl a sefydliadau yn defnyddio’r wefan drwy lanlwytho gwybodaeth, gweithgareddau a digwyddiadau sy’n helpu pobl gyda’u llesiant.

people using a laptop
Age Connects

Age Connects

Mae Age Connects Caerdydd a’r Fro yn elusen cofrestredig annibynnol sydd â’r weledigaeth o fyw mewn cymdeithas lle mae pobl hŷn yn cael eu parchu a’u galluogi i gyflawni eu dyheadau. Darperir cymorth i gefnogi pobl hŷn, yn enwedig y rheini sy’n agored i niwed, wedi’u hynysu ac mewn tlodi. Mae gwasanaethau’n cynnwys:

 • Heneiddio’n Dda – darparu gweithgareddau a dosbarthiadau hamdden.
 • Eiriolaeth – cefnogi pobl mewn cartrefi gofal.
 • Eiriolaeth Canser a Phobl Hŷn – darparu eiriolaeth annibynnol i’r rhai y mae canser yn effeithio arnynt.
 • Rhyddhau o’r Ysbyty – gwasanaeth gofal cartref cofrestredig sy’n cefnogi pobl ar ôl arhosiad yn yr ysbyty.
 • Cadw Pobl yn Gysylltiedig – helpu pobl i barhau i gymryd rhan yn y gymuned neu i ddarparu ymweliadau cartref i’r rhai sy’n gaeth i’r tŷ.

Gwasanaeth torri ewinedd

Mae cynnal iechyd traed da yn bwysig er mwyn cynnal iechyd cyffredinol ac atal problemau cymhleth rhag datblygu.  Gall ewinedd hir achosi poen ac anghysur, gan arwain at lai o symudedd o bosibl a mwy o risg o gwympo.

Mae Age Connects Caerdydd a’r Fro yn darparu Gwasanaeth Torri Ewinedd, sy’n cynnig gofal traed sylfaenol a gwybodaeth am esgidiau i bobl hŷn.  Darperir y gwasanaeth gan dechnegwyr ewinedd sydd wedi’u hyfforddi mewn torri ewinedd syml.

Mae torri ewinedd ar gael drwy apwyntiad o’r clinigau canlynol yng Nghaerdydd:

 • Hyb Llanrhymni Rhodfa Countisbury, Llanrhymni
 • Hyb Rhydypennau, Heol Llandennis, Cyncoed
 • Practis Meddygol y Grange, Bishop Street, Grangetown
 • Hyb Ystum Taf a Gabalfa, Heol y Coleg, Ystum Taf
 • Hyb Trelái a Chaerau, Heol Orllewinol y Bont-faen, Trelái
 • Hyb STAR, Heol Muirton, Tremorfa

Holwch Age Connect am brisiau.

I gael rhagor o wybodaeth, neu i archebu, ffoniwch 029 2233 1113.

family preparing food

Age Cymru

Age Cymru ydy’r elusen genedlaethol ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru.  Ein gweledigaeth yw creu Cymru sy’n ystyriol o oedran lle bydd pobl hŷn yn mwynhau iechyd da, yn byw’n ddiogel, yn rhydd o wahaniaethu ac yn weithgar yn eu cymunedau. Gwneud bywyd yn well i bobl hŷn.

Maent yn darparu:

 • Gwybodaeth a chyngor
 • Cyflwyno rhaglenni lles
 • Eiriolaeth annibynnol
 • Cymorth Gofalwyr
 • Ymgyrch ac ymchwil

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni ar 029 2043 1555 neu ein llinell gyngor ar 0300 303 44 98.

Teimlo’n Ddiogel yn y Gymuned

Er bod twyll a seiberdroseddu yn dod ar sawl ffurf, mae rhai camau syml y gallwch eu cymryd i amddiffyn eich hun.

 

Cadw’n ddiogel ar-lein

I gael cyngor ar eich diogelu chi a’ch teulu ar-lein, ewch i Cadw’n Ddiogrl Ar-lein.

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru yn gweithio gydag asiantaethau partner a chymunedau yn Ne Cymru i fynd i’r afael â galwyr stepen drws niwsans a masnachwyr heb wahodd.

Dewch o hyd i gyngor cyffredinol ar atal troseddau ar y wefan Heddlu de Cymru.

Os ydych chi’n teimlo bod trosedd ar y gweill, ffoniwch 999, neu 101 am rywun nad yw’n argyfwng. Os ydych yn poeni, gofynnwch am gyngor.

Dewch o hyd i restr o sefydliadau defnyddiol ar y wefan Action Fraud.

Dementia Friendly Cardiff

Caerdydd sy’n Deall Dementia

Mae gwefan Caerdydd sy’n Deall Dementia yn siop un stop ar gyfer cyngor a gwasanaethau dementia yng Nghaerdydd. Mae’r wefan yn darparu mynediad uniongyrchol i ystod o gefnogaeth a digwyddiadau a gynigir i bobl sy’n byw gyda dementia a’u teuluoedd yng Nghaerdydd.

Mae Cyngor Caerdydd yn cydweithio â Chymdeithas Alzheimer Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i wneud Caerdydd yn ddinas sy’n Deall Dementia. Bydd yn annog ac yn cynorthwyo sefydliadau, busnesau lleol a grwpiau cymunedol yn y ddinas i ddeall dementia a chynnig gwell cymorth i bobl sy’n byw â dementia a’u teuluoedd.

Cynllun Cerdyn Cadw’n Ddiogel Cymru

Mae Heddlu De Cymru, Gwasanaethau Anabledd Dysgu a Mencap Cymru, wedi datblygu Cynllun Cerdyn Cadw’n Ddiogel i unrhyw un yn ardal Heddlu De Cymru sydd ag anabledd dysgu, anghenion iechyd meddwl, dementia a/neu anghenion cyfathrebu.

South Wales Police logo
Wellbeing Support Service logo

Gwasanaeth Cymorth Lles

Mae Gwasanaeth Cymorth Lles Caerdydd yn cynnig cymorth iechyd a lles tymor byr. Maent yn creu cynllun wedi’i deilwra sy’n canolbwyntio ar yr hyn yr hoffech ei newid neu ei gyflawni a’ch helpu i gyrraedd yno.

Mae’r tîm yn cynnig:

 • Mentora un-i-un i’ch helpu i reoli eich lles eich hun
 • Gweithgareddau sy’n seiliedig ar eich diddordebau a’ch anghenion personol
 • Digwyddiadau a hyfforddiant
 • Cyfleoedd i wirfoddoli yn y gymuned

Mae rhai gweithgareddau y gallwn eu cynnig yn cynnwys:

Clwb cinio a chymdeithasu
Sesiynau cymorth digidol
Clybiau garddio
Grwpiau canu
Codi sbwriel
Tai Chi
Teithiau cerdded yn y gymuned
Grwpiau coginio iach

I gael mynediad i’r gwasanaeth, e-bostiwch timlles@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 029 2087 1071.

Cam-drin domestig a Diogelu

Mae cam-drin domestig yn aml yn cael ei ystyried yn gam-drin corfforol, ond gall cam-drin domestig fod ar sawl ffurf. Efallai na fydd pobl hŷn yn cydnabod eu profiadau fel cam-drin domestig a byddant yn ceisio ‘esbonio’r’ ymddygiad.

Gall hyn gynnwys:

 • Cam-drin ariannol,
 • Cam-drin rhywiol,
 • Cam-drin seicolegol,
 • Cam-drin emosiynol,
 • Ymddygiad gorfodol,
 • Ymddygiad sy’n rheoli,
 • Ymddygiad treisgar, neu
 • Ymddygiad bygythiol.

Gall ddigwydd rhwng partneriaid priod neu bartneriaid sy’n cyd-fyw neu gyn-bartneriaid a/neu aelodau o’r teulu. Er enghraifft, rhwng plant 18 oed a hŷn a’u rhieni.

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod angen cymorth, efallai y bydd y sefydliadau canlynol yn gallu helpu:

RISE

Mae’r gwasanaeth RISE yn cynnig cefnogaeth i ferched. Ffoniwch 029 2046 0566 neu e-bostiwch reception@rise-cardiff.cymru.

Cynllun Dyn

Mae Cynllun Dyn yn cynnig cefnogaeth i ddynion sy’n dioddef cam-drin domestig. Ffoniwch 0808 801 0321, e-bostiwch support@dynwales.org, neu ewch i www.dynwales.org.

Mae’r llinell gymorth ar agor Ddydd Llun a Dydd Mawrth 10am i 4pm, Dydd Mercher 10am i 1pm.

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Mae Llinell Gymorth Byw Heb Ofn yn wasanaeth dwyieithog 24 awr am ddim sy’n gweithredu ledled Cymru.
Ffoniwch 0808 80 10 800, testun: 07860077333, neu e-bostiwch info@livefearfreehelpline.wales neu sgwrsiwch drwy’r gwasanaeth gwe-sgwrsio byw ar eu gwefan: www.bywhebofn.llyw.cymru

Ynys Saff

‘Ynys Saff’ yw Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (CAYRh) y rhanbarth sydd wedi’i lleoli yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd. Ffoniwch: 029 2033 5795.

Llwybrau Newydd

Mae Llwybrau Newydd yn cynnig cymorth cwnsela i’r rhai hynny sydd wedi profi trawma, yn enwedig yn dilyn treisio neu gam-drin rhywiol. Ffoniwch 01685 379 310 neu anfonwch E-bost at: enquiries@newpathways.org.uk

Respect: Llinell Gyngor Dynion

Respect: Llinell Gyngor Dynion sy’n cynnig cefnogaeth i ddynion sy’n dioddef cam-drin domestig. Ffoniwch 0808 801 0327 (Llun i Gwener, 10am i 8pm), e-bost: info@mensadviceline.org.uk (Llun i Gwener, 9am i 8pm), cymorth gwe-sgwrsio: mensadviceline.org.uk (Mercher, 10am i 11:30am a 2:30-4pm)

Ffoniwch 999 os ydych mewn perygl dybryd.

Older person in a work setting

Adduned Cyflogwr Sy’n Dda i Bobl Hŷn – Canolfan Heneiddio’n Well

Mae Adduned Cyflogwr sy’n Dda i Bobl Hŷn y Ganolfan er Heneiddio’n Well yn rhaglen genedlaethol i gyflogwyr sydd am ymrwymo i weithredu i wella recriwtio a chadw gweithwyr hŷn.

Mae Cyngor Caerdydd wedi cael ei gydnabod fel Cyflogwr sy’n Dda i Bobl Hŷn. Cafodd gwaith ei wneud mewn partneriaeth â’r Ganolfan er Heneiddio’n Well i greu adnoddau Cymraeg i alluogi hyrwyddo’r cynllun yng Nghaerdydd. Mae Caerdydd Sy’n Dda i Bobl Hŷn yn gweithio i hyrwyddo’r fenter ac yn annog busnesau a sefydliadau i addo i weithredu camau cadarnhaol o ran cyflogaeth.

Trwy lofnodi’r Adduned Cyflogwr Sy’n Dda i Bobl Hŷn, mae Cyngor Caerdydd yn dangos ei fod yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniadau gweithwyr hŷn. Mae’r ymrwymiad hwn nid yn unig o fudd i weithwyr hŷn, ond mae hefyd yn helpu i greu gweithlu mwy amrywiol, aml-fedrus a chynhwysol o fewn y Cyngor.