Caerdydd – Gweithio Tuag at Ddod yn Ddinas o Gyfleoedd i’r Henoed

Wedi ymrwymo i wneud ein dinas yn lle gwell i bobl hŷn fyw a ffynnu ynddi.

Woman exercising

Gwneud Caerdydd yn Gymuned o Gyfleoedd i’r Henoed

Mae Caerdydd sy’n Dda i Bobl Hŷn yn rhwydwaith o sefydliadau sy’n cynnwys Cyngor Caerdydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Gwasanaeth Tân ac Achub De-ddwyrain Cymru, partneriaid yn y trydydd sector a gwasanaethau eraill sydd wedi ymrwymo i wneud y ddinas yn lle gwell i dyfu’n hŷn.

Rydym am ei gwneud hi’n haws i oedolion hŷn ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnynt i fyw’n annibynnol a pharhau i gymryd rhan yn eu cymunedau. Mae’r wefan hon yn cynnig lleoliad canolog ar gyfer gwybodaeth am wasanaethau, gweithgareddau a chymorth lleol a all helpu pobl hŷn yng Nghaerdydd i fyw’n dda.

Your health

Dewch o hyd i wybodaeth am gadw’n heini ac yn iach.

Your city

Dysgwch am fannau gwyrdd, trafnidiaeth gyhoeddus, digwyddiadau a gwasanaethau yng Nghaerdydd.

Your home

Manteisiwch ar wasanaethau a chymorth i’ch helpu i fyw’n annibynnol gartref.

Rhannu eich barn

Sut y gallwch chi dweud eich dweud ar amrywiaeth o bolisïau, cynlluniau a chynigion sy’n effeithio ar y gymuned leol.

Gweithio mewn partneriaeth ar gyfer dinas sy’n Dda i Bobl Hŷn

smiling woman

Cysylltwch os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch Caerdydd sy’n Ystyriol o Oed neu’r gwaith a wnawn.

Gallwch anfon e-bost atom neu gwblhau’r ffurflen gysylltu